Extended DISC

FRÖ erbjuder DISC-analyser i kombination med coaching och teambuilding. Analysen är ett bra komplement för en fördjupad förståelse av dig själv och andra.

Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader och genom det utveckla strategier för förbättrat samarbete.

Extended DISC som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

Resultatet:

  • Från önskat beteende till situationsanpassat beteende
  • Från ett beteende som utgår från mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen
  • Från naturligt beteende till utvecklat beteende
  • Från spontant beteende till medvetet beteende

Vad gör vi inte…?

  • Klassificerar inte personer som bra eller dåliga
  • Begränsar inte personens förmåga att utvecklas
  • Ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre
  • Mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

Läs mer om Extended Disc