Coaching

Coaching

Att ta hjälp av en coach är att få någon i din ringhörna. Professionell Coaching är en kraftfull samtalsmetodik för att hjälpa människor och grupper att nå sina mål. Att bli coachad innebär en vilja att utforska sig själv via handlingar och värderingar samt genom mål och hand­lingsplaner omsätta dessa nya insikter i handling. Coaching bygger på föresatsen att du har den högsta kunskapen om dig själv och att du tillsammans med coachen kan ta fram det du behöver för att växa och hitta din väg. Det görs genom samtal, övningar och väl beprövade metoder. I samtalen tittar ni på det önskade läget, nuvarande  läge, vad som hindrar och vad som kan hjälpa och vilka handlingar som leder framåt.

Coaching används framgångsrikt som ledarverktyg för att öka självmotivering och ansvarstagande hos medarbetare och kollegor. Att bli coachad är en med­veten och aktiv förändringsprocess. Antal möten och frekvens varierar från ett enda till mer kontinuerlig kontakt. Mötet sker personligen, via nät eller telefon.

Ämnen kan exempelvis vara: hälsomål, livsstilsföränd­ring, arbetssituation, sociala mål, relationer, teambuil­ding och förändringsprocesser.

FRÖ har ett särskilt intresse för och kunskap om kvinnors hälsa.

Som ett komplement till coaching erbjuder FRÖ också beteendetestet Extended DISC som ett verktyg till bättre självkännedom.

Kontakta FRÖ för information och prisförlag.